Mäklarsystemet FasAd är ett affärsstödsystem som innehåller avancerade funktioner för att underlätta och stödja din relation till kunderna. Det är viktigt att ständigt vara närvarande och då vara närvarande vid rätt tillfällen. Vi har samlat funktioner allt ifrån att utföra mäklararbetet till att stödja kundrelationer och försäljningsarbetet i ett system.

Varför ha flera olika system
när det räcker med ett?

Fördelen med att allt är samlat i ett system är att du registerar uppgifterna endast en gång och behöver inte heller förlita dig på att information, data, ska skickas mellan olika system. Allt finns på en plats, du har ett system att lära dig och en support att kontakta vid frågor.
FasAd affärsstödsystem för mäklare

Vad är då CRM?

CRM står för ”Customer Relationship Management” och är funktioner som används för att skapa, bearbeta och hålla kontakt med kunder. Det är ett stöd för dig att på ett effektivt sätt skapa goda relationer för att på så sätt få en god lönsamhet i din verksamhet. ”Heta listan ” i FasAd är just en sådan funktion. Där samlas potentiella säljare, en riktig guldgruva, för dig som letar intagsförsök.
En annan CRM-funktion är möjligheten att automatiskt skicka ut visningsinformation till visningsdeltagare. Ett effektivt sätt att hålla intresset för dig och visningsobjek-tet kvar. Så snart en besökare registrerat sig på visningen sköter Mäklarsystemet FasAd resten.
Och det finns också goda möjligheter att följa upp resultat. Kanske inte just en CRM-aktivtitet men en nog så intressant möjlighet. I Mäklarsystemet FasAd kan du registrerar information om förväntad försäljningsintäkt. Det är varje chefs dröm att på ett enkelt sett kunna se hur det förväntade intäktsflödet ser ut för företaget. Och det har du i FasAd. Beroende på företagets organisation och storlek kan ekonomiska data styras hela vägen från individ till eko-nomiansvarig i en kedja.
Nedan beskriver vi i punktform ett några av alla CRM-funktioner som finns inbyggt i mäklarsystemet FasAd.

Heta listan i FasAd

FasAd – Heta listanSyftet med Heta Listan är att inte missa en potentiell säljare. Alla kunder som kommer in i kundregistret hamnar i Heta Listan tills det är fastställt huruvida de har en bostad som ska säljas eller inte. De olika statuskoderna kan sedan uppdateras både manuellt och automatiskt. Och beroende på förändringarna hamnar kunderna olika högt på Heta Listan. Så t.ex. kommer en kund som har ”Söker-status = Ej känd” och ”Lämnar-status=Önskar värdering” direkt hamna överst om han kom på en visning, d.v.s. ”Söker-status” ändras till ”Aktiv, på visning”.

Kundregistret

Ett kundregister med alla kontaktuppgifter för säljare, köpare, visningsbesökare m.fl. Samtliga kunder – uppdelade på privatpersoner, juridiska personer samt dödsbon – i ett register, och med möjlighet att koppla samman dem. En person kan t.ex. både vara kopplad som dödsbodelägare i en försäljning och som medsökande efter ny lägenhet med sin sambo. På så sätt hamnar all information om kontakterna med en kund på ett och samma kundkort.
På kundkortet samlas alltså händelser och noteringar rörande kunden.

Alla sälj- och köpuppdrag

  • Alla visningar kunden varit på, eller är inbokad på
  • Alla avgivna bud
  • Alla intresseanmälningar
  • Sökkriterier, d.v.s. information om vilken typ av bostad kunden letar efter.
  • Alla bostäder som stämmer mot sökkriterierna
  • Alla anteckningar och noteringar som mäklarna gör
  • All utgående mejl och sms-kommunikation

Är FasAd kopplat till mäklarens Exchange-konto sker all mejl-konversation den vägen vilket innebär att a) all mejl återfinns i skickat-mappen i Outlook och b) det är ingen skillnad på mejl som mäklaren skickat från Outlook eller FasAd.
En kund kan kopplas till mäklare på tre olika sätt. Det noteras vem som lägger in kunden första gången, vem som arbetar med kunden just nu samt det går att markera en kund på så sätt att en viss mäklare informeras om kunden återkommer.
Det går även att lägga en VIP-kod på vissa kunder, t.ex. sådana som ska ha förhandsinformation om underhandsförsäljningar.
En ytterligare funktion är att det går att placera en kund i en eller flera kundgrupper och på så sätt skapa möjlighet till riktade nyhetsbrev.
Hur länge en kund ligger kvar i registret beror på historiken och dessa tider kan ställas in av mäklarna.

Dubletthantering

Fasad-dublettkontrollI alla lägen som en ny kund kommer in i systemet så sker en dubblettkontroll. Är det överensstämmelse på personnummer sker kopplingen direkt, annars ges en möjlighet att bedöma. Bilden ovan visar hur det ser ut när en kund gjort en intresseanmälan på hemsidan för ett objekt och därför hamnat i dubblettkontrollen. Namn och mobilnummer visar att det är en kund som redan finns i registret och det går direkt att komplettera de befintliga uppgifterna med de ytterligare (mejladress) som kunden angivit på hemsidan.

Ringlistan

Det finns en Ringlista för varje bostad till salu och här samlas alla intressenter, visningsbesökare och budgivare på ett överskådligt sätt. Detta för att göra det enkelt att sköta hela försäljningsprocessen.

Matchningslistan

Matchningslistan är ett försteg till Ringlistan. Här finns alla kunder som har en sökning som stämmer mot bo-staden. Syftet med matchningslistan är att underlätta att snabbt sprida information om en nyinkommen bostad till potentiella köpare.

Intagshjälpen (kundfiltrering)

Syftet med denna rapport är att ta fram ett underlag att visa för säljaren vid ett intagsförsök. Rapporten tas fram genom att man gör en sökning i kundregistret utan att behöva lägga upp en bostad. Och det man får fram visar alltså hur många kunder det finns i kundregistret, som kan tänkas vara intresserade.

Intagshjälpen (bevakning av pågående intagsförsök)

I FasAd har du också koll på hur det går med dina in-tagsförsök. Genom att lägga in ett förväntat antal dagar för hur lång tid en intagsprocess bör ta, får du varning-ar när du riskerar att förlora ett intag.

Födelsedagshälsningar

Skicka mejl eller kanske en blomma till kunden. I FasAd kan du t.ex. koppla in avtal med Interflora och knyta det till kundernas födelsedagar. Sen får du påminnelser när kunder fyller år och kan välja om du vill uppvakta med ett snyggt mejl eller en blomma (eller något annat).

Koppling mot hemsidan

Fasad kan knytas mot olika funktioner på din hemsida. Det innebär att allt kunderna gör i form av intressean-mälningar, visningsanmälningar och budgivning re-gistreras i systemet och du kan även ha automatiska svar i form av mejl eller SMS.
Mäklarsystemet Fasad – VisningsappDu kan även lägga upp personliga kundsidor på hemsi-dan, där varje kund får en egen inloggning. Där kan du sedan presentera riktad information, utvalda dokument m.m. Upplägg, inloggning, lösenordshantering m.m. sköts i FasAd.

Mäklarsystemet FasAds Visningsapp

Låt dina visningsbesökare anmäla sig direkt på plats i visningsappen.

Visningsanmälan

På din hemsida och med möjlighet att boka tider, även uppdelat på slottar. Anmälningarna går direkt in i FasAds kundregister.

Visningspåminnelse

Med funktionen CRM-schemaläggning kan du lägga upp automatiska påminnelser inför visningen och automatiska mejl eller nyhetsbrev med information om vad som hän-der efter visningen, hur budgivningen kommer fungera m.m.

Affärsuppföljning

Alla säljare och köpare läggs upp på listan för affärsuppföljning och därifrån får mäklaren sedan påminnelser om att följa upp affären.

Automatiskt CRM

Mäklarsystemet FasAd har ett antal färdiga funktioner som kan kopplas till händelser i checklistan. Du bestämmer vad som ska göras och vid vilken punkt i checklistan. T.ex. skicka ett mejl med information om vad säljare respektive köpare behöver ha med sig till tillträdet när du bockar av i checklistan att tillträdet är bokat.

Leadshantering

Om du får en kontakt – säljare eller köpare – som kan tän-kas vara intressant att komma i kontakt med för någon av dina kollegor kan du enkelt skicka ett tips genom FasAd. Leadsfunktionen ger även möjlighet till uppföljning.

CRM-händelsehanterare

FasAd händelshanterareBygg dina egna automatiska CRM-funktioner. Bestäm när sms eller mejl skall gå ut till en kunder under köp och säljprocessen.

Mäklarsystemet FasAd har även smarta funktioner för utskick och enkäter!

Nyhetsbrev

Skapa snygga nyhetsbrev i Fasad och skicka till hela eller urval från kundregistret.

Enkät

FasAd - Skapa enkätFölj upp dina affärer och mät varje anställds framgångar. Du kan lägga upp enkäter i Fasad, planera utskicken med schemaläggaren och sedan få automatiska uppföljningar per mäklare.


Mäklarsystemet FasAd är en produkt från Prek AB